Om Intility Vilkår

Salgs- og leveringsvilkår

Forsiden Salgs- og leveringsvilkår

 

1. Anvendelsesområde
1.1. Disse vilkår og betingelser gjelder for salg av varer fra Intility AS til kunder av Intility, enten gjennom Intility Webshop eller andre kanaler. Den underliggende avtalen om drift av IT-tjenester og -plattform mellom Intility og kunden («Driftsavtalen») utfyller disse vilkår og betingelser så langt det passer, og har forrang ved motstrid.
1.2. Intility er del av et konsern og kan samarbeide med andre selskaper i dette konsernet, samt andre samarbeidspartnere og salgspartnere, for å oppfylle sine forpliktelser etter disse vilkår og betingelser. Dersom kontraktsparten er Intility AS, gjelder følgende vilkår:
 
2. Priser
2.1. Alle pristilbud utstedt av Intility gjelder i 14 dager, med mindre annet er beskrevet i pristilbudet.
2.2. Gjeldende listepriser finnes i Intility Webshop. Ved kjøp gjennom andre kanaler, oppgis prisene i pristilbudet. Alle priser er oppgitt i norske kroner («NOK») eksklusiv merverdiavgift. Eventuelle spesialpriser eller rabatter skal uttrykkelig avtales skriftlig mellom Intility og kunden.
2.3. Intility forbeholder seg retten til å justere prisene med et passende nivå hvis kostnader øker etter levering av varene, særlig på grunn av svingninger i valutakurs, prisøkninger fra distributører eller produsenter, eller avgiftsendringer. På forespørsel fra kunden skal Intility beskrive årsakene til prisjusteringen. 
2.4. Kunden er ansvarlig for fraktkostnader, som kan variere avhengig av vekt, antall kolli, leveringsadresse, fraktmetode, m.m. Endelig fraktkostnad beregnes etter levering av varene. For ekspressleveranser tilkommer ekspressgebyr. Intility tilstreber å holde total fraktpris til et minimum.
2.5. For datamaskiner bestilt for å benyttes på Intilitys IT-plattform, tilkommer det installasjonskostnader, avhengig av installasjonsmetode. Installasjonskostnadene faktureres i henhold til Driftsavtalen mellom Intility og kunden.
 
3. Betaling
3.1. Fakturaer skal betales innen 15 dager fra faktureringsdato, med mindre annet er avtalt. Intility praktiserer som standard fakturautstedelse to ganger per måned.
 
4. Bilder og informasjon i Intility Webshop og pristilbud
4.1. Bilder i Intility Webshop og i pristilbud er kun for illustrasjonsformål, og varens utseende kan være forskjellig fra illustrasjonsbildet. For eksempel, et produkt inkluderer ikke nødvendigvis en skjerm selv om produktet er illustrert slik. 
4.2. Intility tar forbehold om trykkfeil.
4.3. Produktspesifikasjoner kan endres uten forutgående varsel.
4.4. Vennligst kontakt Intility, ref. punkt 16, før du legger inn en bestilling hvis du har spørsmål om produktbeskrivelser eller illustrasjoner av produkter.
 
5. Eiendomsrett. Salgspant
5.1. Ethvert produkt bestilt gjennom Intility Webshop eller andre kanaler forblir Intilitys eiendom inntil betaling for produktet er utført og Intility forbeholder seg retten til salgspant i produkter som ikke er beregnet for videresalg, jf. panteloven § 3-14 flg.
 
6. Ekspedering og levering av bestillinger
6.1. Bestilling av produkter i Intility Webshop behandles omgående mellom klokken 08:00 og 16:00 sentraleuropeisk tid. Hvis mulig, vil Intility informere om estimert leveringstid eller hvis produktet er utsolgt. Hvis produktet er utsolgt hos Intility eller distributør, vil Intility gi råd og veiledning om alternative produkter.
6.2. Normal leveringstid er en til fire arbeidsdager, avhengig av distributør og leveringsadresser. Krever produktet oppsett eller installasjon, ref. punkt 2.5, vil dette tillegges til normal leveringstid. Intility vil varsle kunden i tilfelle forsinkelser.
6.3. Levering av varer er distributørens ansvar og distributørens vilkår og betingelser gjelder. Levering av varer skjer normalt som sendekjøp til kundens angitte leveringsadresse. Ved avtale om at kunden skal hente varene, skjer levering som hentekjøp på den avtale lokasjonen.
6.4. I tilfelle forsinkelser eller andre forhold som gjør at varene ikke kan leveres i én leveranse, vil bestillingen splittes og leveres fortløpende. Fraktkostnader faktureres i slike tilfeller for hver forsendelse. Dersom kunden ikke ønsker fortløpende levering, må kunden spesifisere dette før bestillingen effektueres.
6.5. Risikoens overgang til kunden kan variere avhengig leveringsmetode og gjeldende vilkår og betingelser for distributøren. Hvor varene leveres som Carriage Paid To (CPT), overføres risikoen for varene til kunden når varene overleveres til transportør. Hvor varene leveres som Ex Works (EXW), overføres risikoen for varene til kunden når varene er klar for henting på den avtalte lokasjonen og kunden har blitt informert om dette.
6.6. Kunden er ansvarlig for å oppgi korrekt leveringsadresse og/eller henteadresse, og må være tilgjengelig for å motta eller hente varene som avtalt.
 
7. Bestilling til utlandet. Toll
7.1. Hvis bestillingen krever frakt til utlandet, er kunden ansvarlig for enhver fortolling. Dette kan øke leveringstid og fraktkostnader.
 
8. Lagerstatus i Intility Webshop
8.1. Lagerstatus på varer oppdateres automatisk i Intility Webshop én gang i døgnet, inkludert informasjon om varer er utsolgt og når utsolgte varer forventes å være tilbake på lager. Avvik i lagerstatus og estimert leveringstid kan forekomme.  Kontakt Intility, ref. punkt 16, hvis du behøver bekreftelse på faktisk lagerstatus og estimert leveringstid.
 
9. Avbestilling
9.1. Avbestillinger må skje så snart som mulig ved å varsle Intility, ref. punkt 16. Hvis bestillingen avbestilles etter varene er sendt fra lager eller distributør, vil avbestillingen håndteres som en retur, ref. punkt 10. 
 
10. Retur
10.1. Intility gir ingen generell returrett og returer er underlagt distributørens vilkår og betingelser som er gjeldende. Retur for bestillingsvarer, «Built to Order»-varer og varer som krever installasjonsarbeid hvor installasjonsarbeidet er påbegynt, aksepteres aldri.
10.2. Kunden må søke om retur direkte i Intility Webshop. Søknader om retur må innleveres så snart som mulig og senest 10 dager etter levering, og varens forpakning må være uåpnet.
10.3. Hvis retursøknaden godkjennes, må kunden betale et returgebyr. Gebyret varierer mellom 10 og 25% av varens verdi eller er minimumsverdi, avhengig av distributørens returbetingelser. Fraktkostnader for returen må også dekkes av kunden.
 
11. Reklamasjon. Garanti
11.1. Ved levering av varene, skal kunden undersøke forpakningen og varene for å bekrefte at det er ingen mangler eller avvik på forpakningen eller varene. Hvis kunden mottar forpakning eller varer som har mangler ved levering, eller dersom det er noen avvik, skal kunden varsle Intility så snart som mulig med en klar beskrivelse av manglene eller avvikene. Reklamasjon må gjøres direkte i Intility Webshop. Skade på varer eller forpakning må dokumenteres med bilder av kunden, som oversendes til Intility på forespørsel.
11.2. Distributørens vilkår og betingelser er gjeldende til enhver tid. Hvis distributøren krever at særskilte prosedyrer følges eller at særskilt informasjon skal oppgis for å håndtere en reklamasjon, skal Intility forespørre kunden om å følge nevnte prosedyre eller oppgi nevnte informasjon. Kunden skal respondere på Intilitys forespørsel så snart som mulig, og kunden erkjenner at manglende etterlevelse av slike forespørsler kan resultere i at reklamasjonen ikke lenger kan håndheves.
11.3. Varer som leveres ubrukelige kan kvalifisere for DOA-retur (Dead on Arrival) avhengig av distributørens returbetingelser. Spesifikke vilkår for DOA-retur kan gjelde, for eksempel begrensede returtidsrammer eller forsendelseskrav.
11.4. Produsentens garantier er gjeldende til enhver tid, og garantivilkårene kan variere fra produsent til produsent. Hvis du har noen spørsmål angående garanti og garantivilkår, vennligst kontakt Intility, ref. punkt 16. Gjeldende garantivilkår fraviker enhver fravikelig lov om kjøp av varer.
11.5. Garantiperioden regnes fra opprinnelig innkjøpsdato. Garantien gjelder for varer som ødelegges til tross for normal bruk/montering. Ved material- eller produksjonsfeil vil varen repareres eller byttes av produsenten eller produsentens servicepartner.
11.6. Intility gir ingen selvstendig garanti for varene. Intility forbeholder seg imidlertid retten til å feilsøke returnerte varer. Eventuell feilsøking vil ikke påvirke produsentens garanti for den aktuelle varen.
11.7. Kunden er ansvarlig for fraktkostnader og enhver annen kostnad oppstått ved retur av varer.
11.8. Produsentenes garanti dekker normalt ikke:
  • Feil oppstått ved unormal bruk eller ytre påvirkning.
  • Kostnader for montering/demontering av varene.
  • Reparasjonskostnader ved annet verksted enn de godkjente av produsenten.
  • Reisekostnader og eventuelle fraktkostnader.
  • Eventuelle følgeskader forårsaket av den defekte varen.
  • Rene slitedeler og forbruksvarer som for eksempel datamus, musematter, blekkpatroner, tastatur, mobildeksler, m.m.
  • Tap i næringsvirksomhet som direkte følge av en defekt vare.
11.9. Intility besørger ikke erstatningsprodukter under behandlingen av garantisaker.
 
12. Erstatningsansvar. Produktansvar.
12.1. Intility fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som følge av mangelfull eller forsinket levering av varer. Dette gjelder likevel ikke hvor Intility forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal ansvaret begrenses til fakturaverdi av den mangelfulle/forsinkede varen.
12.2. Intility er ikke ansvar for tap eller andre skader forårsaket av kunden eller tredjeparter.
12.3. Hvis varer kjøpt gjennom Intility volder skade på person eller ting, og skaden skyldes at varen ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennheten med rimelighet kunne vente, er Intility erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 om produktansvar. Intility er ikke ansvarlig for andre følgeskader.
 
13. Force majeure
13.1. Dersom partene helt eller delvis hindres i å oppfylle sine forpliktelser under disse vilkår og betingelser av uventede og forstyrrende forhold utenfor partenes kontroll som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure, utgjør dette grunnlag for å suspendere partenes plikter med hensyn til forsinkelser og konsekvenser så lenge force majeure-situasjonen eksiterer, forutsatt at den berørte parten gjør kommersielt rimelige anstrengelser for å begrense virkningen av forsinkelsen eller manglende ytelse fra den andre parten og å rette opp force majeure-situasjonen som påvirker den.
13.2. Hver part skal umiddelbart varsle den andre parten skriftlig om force majeure-situasjonen og dens estimerte varighet. Hvis slik forsinkelse eller manglende ytelse varer lengre enn 60 dager fra det opprinnelige varselet om force majeure-situasjonen, har hver av partene rett til å si opp avtalen eller den relevante delen av avtalen, som umiddelbart påvirkes ved skriftlig varsel til den andre parten.
 
14. Personvern og informasjonssikkerhet
14.1. Intility arbeider kontinuerlig med internkontroll og informasjonssikkerhet for å sikre personvernet til våre kunder. Arbeidet er forankret gjennom bruk av anerkjente rammeverk for IT-styring og -kontroll. Du kan lese mer om vårt arbeid med personvern og informasjonssikkerhetsarbeid i Intility Security Center. Les mer om hvordan Intility behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.
14.2. Ved kjøp av enheter fra Samsung gjelder følgende: Samsung Electronics Nordic AB (Torshamnsgatan 27, PO BOX 1235, 164 28 Kista, Sverige, «Samsung») vil behandle de personopplysningene som samles inn i forbindelse med at vi hjelper deg med din forespørsel til kundeservice. For å lese mer om Samsungs retningslinjer for personvern og om dine rettigheter og hvordan du kan utøve dem, vennligst se Samsungs personvernerklæring for kundeservice på: http://www.samsung.com/no/support/privacy/ 
 
15. Tvister og lovvalg
15.1. Disse vilkår og betingelser er underlagt norsk rett. Tvister mellom partene skal søkes løst i minnelighet. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler. Oslo tingrett er verneting.
 
16. Kontaktinformasjon
16.1. Hvis du har spørsmål om disse vilkår og betingelser, eller andre forespørsler, vennligst kontakt Intility via epost (bestilling@intility.no), via telefon (+47 24 10 33 07), eller via chat (https://chat.intility.com/webshop). Hasteforespørsler, slik som avbestillinger, bør gjøres via telefon eller chat.
 
17. Annet
17.1. Disse vilkår og betingelser kan oppdateres fortløpende uten forutgående varsel.
17.2. Denne norske versjonen av disse vilkår og betingelser har alltid forrang foran enhver annen språkversjon.
 


     

                                                                                    ***


                                                                           Sist oppdatert 21.06.2024